Menu

Referat - Generalforsamling 2018

image
21. marts 2018 kl. 21:39

Strib IF Ordinær Generalforsamling
20. februar 2018 kl. 19.30

Referat

Til stede fra bestyrelsen:
Henrik Pedersen (Formand), Jim Sidney (næstformand), Morten Biel Hansen (Kasserer), Mark
Lisberg (Sekretær).
Øvrige:
I alt 20 fremmødte.
Referat:
Formanden bød velkommen til klubbens ordinære generalforsamling og foreslog, at man med det
samme gik i gang med generalforsamlingen i forhold til den udsendte dagsorden.
Valg af dirigent: Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Formanden foreslog her Søren
Vang, som blev valgt enstemmigt.
Dirigenten tog herefter ordet og kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling var rettidigt
varslet og lovlig indkaldt iht. vedtægter med undtagelse af, at generalforsamlingen iht. vedtægter §9
skal være afhold inden uge 8 men denne her afholdes i uge 8. Dette skyldes flytning af vinterferien
og de fremmødte var indforstået hermed.
Formandens beretning: Formanden holdt herefter sin beretning for året 2017.
Forelæggelse af revideret regnskab: Klubbens regnskabsfører Rikke Dupont forelagde i detaljer det
reviderede regnskab udvisende et overskud for året på tkr. 29 mod oprindeligt et budgetteret overskud
på tkr. 8. Der forventes et overskud for 2018 på tkr. 29.
Klubben råder fortsat over et stærkt kapitalberedskab.
Regnskabet og budget blev herefter godkendt.
Behandling af indkomne forslag: Formanden kunne konstatere at der ikke var indkommet nogen
forslag til behandling.
På vegne af bestyrelsen og på vegne af drøftelser på sidste års general forsamling, da havde
formanden foretaget nogle mindre justeringer og opdateringer af klubbens nuværende vedtægter fra
2008. Justeringerne blev gennemgået i detaljer ligesom vedtægterne for 2008 blev udleveret sammen
med oplæg til de justerede vedtægter for 2018.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt disse ændringer. Vedtægterne fra februar 2018 er således
gældende fra dags dato.
Fastlæggelse af kontingent og honorar til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslog, at såvel kontingenter
samt honorarer blev holdt uændrede. Dette blev godkendt.
Valg i henhold til § 5: På valg i bestyrelsen var i år Kasserer Morten Hansen (modtager genvalg) og
Næstformand Jim Sidney (modtager genvalg).
Morten Hansen og Jim Sidney blev indvalgt.
Henrik Pedersen, Jim Sidney, Morten Hansen samt Mark Lisberg vil herefter udgøre den nye
bestyrelse.
Som suppleanter blev indvalgt Hans Bak. Søren Vang modtog genvalg.
Som revisorer modtog Finn Nielsen samt Jan Pedersen genvalg.
Som revisorsuppleant modtog Thomas Andersen genvalg.
Eventuelt:
Søren Knudsen mente umiddelbart at oplægget til ”Ung Træner” uddannelse men meget ambitiøs og
måske også for ambitiøs og for komprimeret. Dette tog bestyrelsen ad notam og ville følge forløbet
tæt. Der var enighed om at få så mange af de motiverede unge til at påbegynde denne uddannelse, da
det var godt for klubben.
Finn Nielsen vil gerne have en person fra Klubben til at hjælpe ham med Øens Hold samarbejdet.
Jakob Lauritzen meldte sig til denne opgave.
Anders Helweg efterlyste en drejebog for hvad det indebar at være træner i klubben. Klubben har ikke
en sådan bog om end det flere gange var talt om at udarbejde en sådan. Årsagen hertil var, at der kom
flere og flere børn årgang U4 og U5 som gerne ville træne, men når så forældrene selv blev opfordret
til at hjælpe da trak forældrene sig tilbage.
Da vil gerne vil have fat i disse unge medlemmer, da vil Morten tage fat i ”Mini” som træneremne, da
han også selv har en dreng i denne alder.
Søren Bendixen og Anders Helveg har igennem en periode på ca. et par år været klubbens
kontaktpersonerne til kommunen omkring ”glade børn”. Det ønsker de ikke mere, da indstillingen fra
de deltagende forældre samt også forberedelsen fra kommunen ikke er som forventet. Dette blev
accepteret på generalforsamlingen, idet både Anders og Søren virkelig har gjort en stor indsats her for
at få det til at fungere.
Herefter var generalforsamlingen slut. Henrik Pedersen takkede alle for en god og konstruktiv
generalforsamling samt takkede Søren Vang for sin dirigentrolle.
Således passeret.
Henrik Pedersen