Menu

Læs formandens beretning fra generalforsamlingen 2022

Formandens beretning for 2021

Først of fremmest er det rart igen at kunne afholde vores generalforsamling ved sædvanlig tid her i februar; sidste år blev generalforsamlingen jo afholdt ultimo
juni grundet restriktionerne.


Året 2021 var igen et år præget af nedlukninger i henholdsvis foråret samt igen i december. Igen blev foreningslivet ramt hårdt med aflysninger og ekstra administrative byrder. I sådanne situationer opnås der dog også en vis erfaring gennem hele systemet, og problematikkerne i 2021 har derfor været ulig nemmere at håndtere end i forhold til året før.


Restriktionerne medførte dog, at vi desværre var nødsaget til at aflyse vores cups (SIF Cup samt Mini SIF Cup), der oprindeligt skulle være afholdt i januar og februar i ’21. Ligeledes, og igen pga. restriktionerne, var vi desværre også i december nødsaget til at aflyse disse cups, som skulle have været afholdt her i januar og februar i år. Det er så desværre aflysninger to år i træk. Vores stærke og vedholdende gruppe bag SIF Cup har dog heldigvis lovet at komme stærkt igen i 2023.


På den sportslige og sociale plan er det gået godt for klubbens hold, som vi har opdelt i 1) børnehold, 2) ungdomshold samt 3) seniorer. Nogle er vores
ungdomshold er dog i dag udfordret på antal spillere, og her er vi i klubben i gang med at føre drøftelser med de forskellige holds trænere og holdledere på
henholdsvis pige/dame samt drenge/herresiden, for at tænke i andre løsninger og konstellationer.


Når det så er nævnt, så har klubben haft en væsentlig tilgang af medlemmer. I skrivende stund har klubben lige præcis 351 medlemmer, hvilket er 50 flere ved generalforsamlingen i juni sidste år. Det er det højeste antal medlemmer i mere end 10 år, så vi er ganske tilfredse med den udvikling. Det er specielt en stor
tilgang af børnespillere samt oprettelsen af en særdeles stor U19 årgang, som har drevet denne fremgang. Ligeledes har de øvrige hold og deres træner/holdleder teams med forskellige tiltag og arrangementer på en god måde formået af holde på vores eksisterende medlemmer.
For eksempel skal klubbens store U14/U15 pigehold samt ligeledes klubbens store U15/U16 drengehold til turneringer i udlandet her i løbet af 2022 og med økonomisk støtte fra klubben. I alt godt 60 unge samt voksne. Denne støtte, sammen med anden støtte til sociale arrangementer m.v. i løbet af året, samt ikke mindst støtte fra de engagerede trænere, holdledere og forældre, som hjælper til, er forhåbentligt med til at holde på vores unge mennesker i klubben. Disse gode oplevelser skulle ligeledes gerne give dem lysten til fortsat af være en del af klubben of fællesskabet senere i livet også efter efterskole, studier, job osv.


Klubben har i år indgået aftale med DBU om implementering af DBU’s nye og ambitiøse strategi og tiltag på børne-/ungeområdet. Til at hjælpe til med dette har klubben været så heldige at få gamle kendinge som Carsten Eriksen og Søren Bendixen til at træde til som team. Carsten og Søren skal – sammen med klubben og de respektive holds stærke trænerteams samt holdledere - hjælpe med at implementere denne strategi.


I 2022 er der også planlagt en del byggeri og fornyelse i og omkring Strib Fritids- og Aktivitetscenter.
Vi har i klubben sammen med Motion i Dagtimerne ansøgt om – og har fået – ca. tkr. 450 fra kommunen til at anlægge to multibaner á 10*20 m2. For at få
økonomien til at hænge sammen, da har hver af foreningerne aftalt hver at indskyde op til tkr. 100 af egne midler. Den ene multibane vil være beklædt med kunstgræs og mål primært rettet til fodbold. Den anden bane beklædes med gummibelægning til brug til andre sportsgrene. Derudover vil der blive anlagt forskellige udendørs motionsredskaber i og omkring disse baner, og som vi i fodbold har været med til at udvælge. Den drivende kraft i dette projekt er dog
Motion i dagtimerne med Formand Lars Mørk, til hvem vi skylder en stor tak. Der vil også i løbet af 2022 blive anlagt to overdækkede baner til paddeltennis,
men dette projekt ligger alene i LSOK regi.

 
I løbet af foråret vil klubbens også få et nyt interaktivt stadion ur til vores opvisningsbane til support af hold og sponsorer. Dette ur skønnes at koste ca. tkr. 50 inkl. opsætning og med mulighed for udbygning med flere moduler senere. En stor del af disse omkostninger er dog dækket via et flot sponsorat fra Sparekassen Fyn Sjælland Fonden.

Fodboldklubben gik i efteråret sidste år aktivt i gang med at arbejde på en kunstgræsbane. Etableringen af en kunstgræsbane har været diskuteret og talt om i nu efterhånden flere år, men hvor projektet af forskellige årsager er blevet udskudt. Nu prøver vi målrettet, og forventningen er, at have en sådan bane etableret i løbet af 2023. Et sådant projekt er særdeles ressourcekrævende, og der skal derfor nedsættes et stærkt team til at arbejde med dette og i samarbejde med stakeholders herunder naturligvis kommunen. Det er ligeledes et økonomisk tungt projekt, men her har vi allerede ansøgt om og fået tildelt generøse tkr. 300 fra Fynske bank Fonden. Dette er vi som klub taknemmelige for.


I 2023 og i forbindelse med en forventet udvidelse af SFA, forventer klubben ligeledes at få en ny, større og mere tidssvarende boldrum til vores forøgende antal af hold. I fald dette materialiseres, da skal der lyde en stor tak til LSOK for dette.


Disse tiltag beskrevet ovenfor, vil være en væsentligt løft til klubben og foreningslivet i området generelt, når de står færdige. Det vil ligeledes være et stort aktiv for kommunen, vores nuværende borgere samt ikke mindst de mange nye tilflyttere, at vi i Strib - med hjælp fra frivillige og de mange tusinde ulønnede timer disse samlet bruger på disse projekter - har sådanne anlæg og faciliteter til rådighed i og omkring SFA. Det gør byen og området særdeles attraktivt og dermed også for kommunen/os alle.


Økonomi
Resultatet for 2021 udgør et positivt resultat på ca. tkr. 148. For 2021 blev der, grundet den i 2021 usikre situation, ikke udarbejdet et budget.
At året fortsat kan ende med et godt, positivt resultat, skyldes et miks af forskellige omstændigheder. En af hovedårsagerne hertil er dog, at klubben efterhånden har et stort netværk af sponsorer, hvor OK, Middelfart Sparekasse, vores bandesponsorer samt Hummel kan nævnes som de væsentligste. Ligeledes har enkeltsponsorater – herunder et sponsorat fra REMA på tkr. 25, også bidraget i 2021. Ligeledes har klubben i 2021 fået en flot støtte fra DGI/DBU i forbindelse med tab af aktiviteter m.v. omkring Corona nedlukningen.
Som jeg også nu har nævnt de sidste 5-6 år; havde vi ikke etableret og løbende udbygget denne indtjeningsplatform, og alene skulle basere økonomien på kontingenter og kommunale tilskud, da har klubbens økonomi set helt anderledes ud, og vi har ikke kunnet opretholde de meget lave kontingentsatser, gratis tøjordning, tilskud til ture, sociale aktiviteter m.v. Ligeledes og som også er mini-mantra, da er der tre forhold i økonomien, som jeg gerne vil have at vi har en fælles forståelse for; For det første, da er det meget vigtigt at vi plejer og fortsat udvikler denne indtjeningsplatform; plejes denne ikke da kan grundlaget hurtigt falde fra
hinanden. For det andet, da skal vi vise forstandighed selv om økonomien er god; man kan godt lade sig rive med i mindre vigtige projekter når der står et stort tilgængeligt beløb. Ret basalt og ikke raketvidenskab, da er det altså nemmere at bruge penge end at tjene dem. For det tredje samt sidst og vigtigst, da er en forening ikke sat til Verden for at tjene penge men mindre at en opsparing tjener et givent formål. Derfor er det vigtigt, at en del af midlerne løbende kommer ud og arbejde og gøre gavn specifikt der, hvor det tjener klubben og dets medlemmer bedst. Når det er sagt, da er det dog også vigtigt, at der løbende står en kapitalreserve af en sådan
størrelse, at vi som klub kan bevare vores økonomiske frihed. For nærværende er klubben er gældfri og med en EK på ca. tkr. 829.


Det er derfor vigtigt, at klubbens fremadrettede indtjening øremærkes til specifikke formål om at rekruttere nye medlemmer samt fastholde de eksisterende. Det nytter ikke noget at vi har mange midler hvis der ikke er nogle medlemmer. Vi må gerne investere i at udvikle klubben og gøre den til et endnu federe sted at være samt at spille fodbold samt selve området ved Strib Fritids og Aktivitetscenter til et godt sted at være for kommunens borgere.


Dette a la de projekter som vi har sat i gang for 2022. Her må vi godt tillade os at stille større krav til os selv og også hæve ambitionsniveauet. Måske endda at bryde med noget af det traditionelle for at kunne udvikle klubben i den rigtige retning. Vi i bestyrelsen har nogle ideer, men vi behøver også nødvendigvis inspirerende hjælp, støtte og indspark udefra. Derfor, er der et projekt med det rigtige formål, da vil vi som bestyrelse se positivt på at støtte dette.


For året 2022 budgetteres med et positivt resultat på tkr. 0.


Jeg vil til slut gerne på vegne af bestyrelsen sige trænere, holdledere, alle frivillige, bestyrelsen samt ikke mindst klubbens sponsorer, Lillebælt Sport og
Kultur samt Middelfart Kommune en stor tak for et godt samarbejde i 2021 


Med ønske og forhåbning om et godt 2022 for Strib IF, da afsluttes hermed min beretning.

Strib, den 24. februar 2022,
Henrik Pedersen
Formand Strib IF