Menu

Referat-generalforsamlingen 2022

Referat, Strib IF Ordinær Generalforsamling. 24. februar 2022 kl. 19.30


Til stede fra bestyrelsen:
Henrik Pedersen (formand), Brian Hansen (næstformand), Jan Pedersen (kasserer), Anders Helweg (sekretær), Daniel Mikkelsen.

Øvrige:
I alt 15 fremmødte.

Referat:
Formanden bød velkommen til klubbens ordinære generalforsamling og foreslog, at man med det samme gik i gang med generalforsamlingen i forhold til den i vedtægterne anførte dagsorden.

Valg af dirigent: Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Formanden foreslog her Søren Vang, som blev valgt enstemmigt og med applaus. Dirigenten tog herefter ordet og kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling var rettidigt varslet og lovlig indkaldt iht. vedtægter.


Formandens beretning: Formanden holdt herefter sin beretning for året 2021.

Forelæggelse af revideret regnskab: Klubbens kasserer Jan Pedersen forelagde i detaljer det i februar reviderede regnskab udvisende et overskud for året på tkr. 148. For 2022 budgetteres der med et resultat på tkr. 0. Klubben råder over et stærkt kapitalberedskab.
Regnskabet og budget blev herefter godkendt.

Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.


Fastlæggelse af kontingent og honorar til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslog, at såvel kontingenter samt honorarer blev holdt uændrede. Dette blev godkendt.


Valg i henhold til § 5: På valg i bestyrelsen var i år Henrik Pedersen samt Anders Helweg. Begge modtog genvalg. Henrik Pedersen, Jan Pedersen, Brian Hansen, Anders Helweg samt Daniel Mikkelsen vil herefter udgøre den nye bestyrelse. Bestyrelsen vil snarest konstituere sig.
Som suppleanter blev Magnus Falby samt Mikkel Skovlund Kronborg genvalgt. Begge vil indgå som aktive suppleanter og deltage i bestyrelsesmøder, når de har mulighed herfor.

Som revisorer blev Finn Nielsen samt Dorte Bastkjær genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Joachim Jensen indvalgt.


Eventuelt: Intet.


Afslutningsvis takkede Henrik Pedersen alle for en god og konstruktiv generalforsamling samt takkede dirigent Søren Vang for kompetent styring af denne.


Herefter overgik aftenen til hyggeligt samvær og fodboldsnak.


Således passeret.
Henrik Pedersen