Menu

Referat-generalforsamlingen 2023

Referat, Strib IF Ordinær Generalforsamling. 23. februar 2023

Til stede fra bestyrelsen:
Henrik Pedersen (formand), Brian Hansen (næstformand), Jan Pedersen (kasserer), Anders Helweg (sekretær), Daniel Mikkelsen.

Øvrige:
I alt 21 fremmødte.

 

Referat:
Formanden bød velkommen til klubbens ordinære generalforsamling og foreslog, at man med det samme gik i gang med generalforsamlingen i forhold til den i vedtægterne anførte dagsorden.

 

Valg af dirigent: Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Formanden foreslog her Søren Vang, som blev valgt enstemmigt og med applaus.

Dirigenten tog herefter ordet og kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling var rettidigt
varslet og lovlig indkaldt iht. vedtægter.

 

Formandens beretning: Formanden holdt herefter sin beretning for året 2022.


Forelæggelse af revideret regnskab: Klubbens kasserer Jan Pedersen forelagde i detaljer det i februar reviderede regnskab udvisende et underskud for året på tkr. (57). For 2023 budgetteres der med et resultat på tkr. 0.
Klubben råder over et stærkt kapitalberedskab. Regnskabet og budget blev herefter godkendt.


Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag.

 

Fastlæggelse af kontingent og honorar til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslog, at såvel kontingenter samt honorarer blev holdt uændrede. Dette blev godkendt.


Valg i henhold til § 5: På valg i bestyrelsen var i år Anders Helweg og Daniel Mikkelsen. Begge modtog genvalg. Brian Hansen og Henrik Pedersen genopstillede ikke.
Jeanette Oxholm og Julia Rolighed blev indvalgt i bestyrelsen.

Jan Pedersen, Anders Helweg, Daniel Mikkelsen, Jeanette Oxholm samt Julia Rolighed udgør herefter den nye bestyrelse. Den nye bestyrelse vil snarest konstituere sig. Som suppleanter blev Mikkel Skovlund Kronborg genvalgt samt endvidere Mads Buchwald.
Som revisorer blev Finn Nielsen samt Dorte Bastkjær genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Joachim Jensen genvalgt.

 

Eventuelt: Intet.


Afslutningsvis takkede Henrik Pedersen alle for en god og konstruktiv generalforsamling samt takkede dirigent Søren Vang for kompetent styring af denne.
Jan Pedersen takkende Brian Hansen og Henrik Pedersen for deres år i bestyrelsen og med overrækkelse af en flot kurv.


Jan Pedersen fortalte, at klubbens mangeårige medlem og nuværende kridtmand Finn Graversen stopper per 1. marts. Bestyrelsen vil sige Finn en stor tak for hans enorme indsats og betydning for klubben igennem alle årene.


Herefter overgik aftenen til uddybende snak omkring forskellige forhold i klubben samt almindeligt hyggeligt samvær.

Således passeret.
Henrik Pedersen

Luk