Menu

Vedtægter

Vedtægter Strib IF Fodbold

 

 • 1. Foreningens navn er Strib Idrætsforenings Fodboldafdeling. Foreningen er stiftet den 20. januar
 1. Hjemsted er Middelfart Kommune.
 • 2. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og

fællesskabets sundhed og trivsel.

 • 3. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubben i overensstemmelse med klubbens love

samt gældende love for de forbund, klubben er tilknyttet. Bl.a. er foreningen medlem af DGI og

dermed underkastet denne organisations vedtægter og love.

 • 4. Som aktive og passive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig

nærværende vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det

udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 • 5. Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt

indtil 6 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Formand

og kasserer kan ikke være på valg samtidig. Efter en 2-årig periode kan menige

bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Der vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1

revisorsuppleant hvert år. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år eller

disses værger samt passive medlemmer.

 • 6. Afdelingen er ansvarlig for såvel idrætslige som økonomiske aktiviteter.
 • 7. Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Dog kan bestyrelsen vedtage

en forhøjelse på indtil 10% årligt. Medlemmer kan fritages helt eller delvist for kontingentbetaling i

kortere eller længere tid. Afgørelsen træffes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.

 • 8. Afdelingens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen

indgåede forpligtelser, for hvilke alene afdelingen hæfter med dens respektive formue. Afdelingens

medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse for afdelingen ud over kontingentforpligtelsen.

Afdelingens medlemmer har ikke krav på nogen del af afdelingens formue eller udbytte af nogen

art.

 • 9. Afdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden uge 9.

Indvarsling til generalforsamlingen foretages senest 14 dage før enten gennem opslag på relevante

sociale medier og/eller annonce i dagspressen. Forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Stemmeret har alle aktive

medlemmer der er fyldt 18 år eller disses værger samt passive medlemmer. Der kan kun afgives én

stemme per medlem per afstemning. Adgang til generalforsamlingen og udøvelse af stemmeret kan

gøres afhængig af gyldig kontingentkvittering. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved

almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændring

af vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Der føres protokol over

vedtagne beslutninger.

 

 • 10. På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forlæggelse af revideret regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent og honorar til bestyrelse.
 6. Valg i henhold til §5.
 7. Eventuelt.

 

 • 11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det

nødvendigt eller når mindst 1⁄4 af de stemmeberettigede afdelingsmedlemmer stiller skriftligt krav

herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter

at kravet herom er modtaget, og der skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 • 12. Afdelingen tegnes ved underskrift af formanden eller kasserer samt et bestyrelsesmedlem i

forening, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, af den samlede

bestyrelse.

 • 13. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte de udvalg,

den skønner nødvendigt i det daglige arbejde. I ethvert udvalg bør sidde mindst et

bestyrelsesmedlem.

 • 14. Vedtagelse i bestyrelsen kræver simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er

formandens stemme afgørende.

 • 15. Der føres referat for hvert møde i bestyrelsen og referatet rundsendes herefter til de enkelte

medlemmer af bestyrelsen.

 • 16. Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret, og senest inden uge 8 afgiver bestyrelsen

driftsregnskab og status til revisorerne.

 • 17. Afdelingen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende

generalforsamlinger stemmer herfor. Ophører afdelingen at eksistere, tilfalder afdelingens formue

idræts- og ungdomsarbejde.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 20. februar 2018.

Luk